I canti della nostra terra - "Pro Loco Montefalcone"
 

Come si legge il dialetto

La j è semivocale o semiconsonante
La ò va letta aperta come nella parola "cosa"
La o va letta chiusa come nella parola "bolla"
La e non si legge
La é va letta chiusa come nella parola "mela"
La è va letta aperta come nella parola "certo"
Il suono laringale aspirato è scritto gh : ghuerre = in italiano guerra
La sck si legge con suono fricativo
Per quanto riguarda l'accento tonico,generalmente le parole sono piane
La consonante iniziale doppia si legge forte.
 

Afrecanèlle

 
Ritornello:
Zòmpallariullére,
zòmpa,zòmpa allariulà.
 
Afrecanèlla éra tutta bèlle
Tenèv’a lu mussill’a ccerasèlle.
 
Ritornello
 
Afrecanèlla éra tutta rise,
rapéve sul’a l’uommene ‘ncammise.
 
Ritornello
 
Afrecanèlla quanne jev’ a mmèsse
se scurdave sèmp’ a pettenèsse.
 
Ritornello
 
Afrecanèlla quanne jev’ u vallone
u sacretarije ce purtav’ a lu ssapone.
 
Ritornello
 
Afrecanèlla quanne jèv u furne,
u sacretarije gerave turne turne.
 
Ritornello
 
Chi vò fa l’amore lò facc’in case
ca sòtt’ a li ffunestere nen è ccose.
 
Ritornello
 
Chi vò fa l’amore sòtt’u spuorte
s’adda cacciane prim ‘ passapuorte.
 
Ritornello
 
Chi tè i ffigliole bèlle ca se li ‘nsèrre
ca passe u sacretarij pe la tèrre.

Auzete, bèlla mije.

Auzete,bèlla mije,ch'è ffatte jiuorne!
Quanne li vò ntrezzà tanta capille....
Te mitte affacciat' a funèstere
fin'a chhè nen pass  'u nnammurate.
E' u nnammurate rice: - Addije,addije,
facce re lune, è ccome te si azzemate!
- Me sò azzemate è stave' preghènne a Ddije,
sule ca l'acqua frèsche me sò llavate.
-Quèss'acque ca te lave a la matine,
te préghe,bèlla mije,nne la jettare:
addò a jétte ce nasce na spine,
ce nasce nu rusiélle prufumate,
piccule ddiamante èppur' addore.
Piccula si ttu,bella figliole,
piccule sò ij è ghiame re pare.

A campagnole

Chè bbèlle trèzze (*) che ttè
Sta campagnole!
Trèzze (*) so bbèlle
Pèr infrasca l’amore.
E quant’è bbèlle sta campagnole
Ca va ‘ncampagn’ a lavòra.
 
O’ si è nnò
Baciare non si può
Baciare non si può
Sta campagnole.
 
(*) la strofa si ripete citando altre fattezze femminile

A Funtanèlle

 
Nu juorne jètt’a l’acqu’a funtanèlle,
truvaje trè giovene bèlle
ca lavavene.
 
E’ ij me la capaje la cchiù bèlle re tutte,
‘ncòpp’ a lu mije cavalle
me la mettiétte
 
E’ quanne im arruate a la mmetà d’a vije:
-          Ramme nu vase,né,
nen me fa murì
 
-          Nen te lu pòzze ra ca se n’addone mamme.
Viéne craje matine
Quanne mamme nen ce sta
 
E’ ij me rappresènte u juorn’ a mmatutine:
-          Viéne me rape, né,
nen me fa murì
 
E ij ca stave rajnte, stavee bén’u ssecure:
Tu che staje rafore,
guardeme …. a ssì mmure
 
-          T’aggia fa gerà come gir’u sole.
Ddònche te trova trove
T’aggia ròmp’ u c….ore!
 
-          T’aggia fa gerà come giren’ i stèlle.
Ddònche te trova trove
T’aggia fa a pelle.
 
T’aggia fa gerà come gir’a lune.
Ddònche te trova trove
T’aggia fa a zzeffunne.

E' liévete

E' liévete,liéevete quistu véle
ca c'ime spusate che ppiacére

Ritornello

Quant'èbbèll' u liétte tise
a ttè lu pint' è a mmè la rise

Liévete,liévete quistu sciore,
ime fenute re fa l'amore

Ritornello

Liévete,liévete a stu sciore r'arance
nne mm'affligge che su piante.

Ritornello

Liévete, liévete quèssa vèste
ca ime fenute re fa fèste

Ritornello

Liévete, liévete a ssa mmutande
 ca lu mutore s'è mmiss'avante.

Ritornello

Liévete,liévete a ssu giacchètte
è ffumatèll'a secarètte

Ritornello

Liévete, liévete u cauzone
ch'è ffatte fuoche a lu mutore.
 Ritornello

Va la cummar'a la matine
pòrt'u ccafè ca ceculate.

Ritornello

Jére sére ire zetèlle, stammatine si mmaretate.
Fa la fèmmen'abbasàte ca sennò sò ttaccarate.

Ritornello

Facce re na cecòjre

Facce re na cecòjr' amar'amare,
Criste te l'a luat'a lu chelore:
te l'a luate pe te fa rannare
ca tutte se maritene è tu none.

Facce re nu lèmmete abbatute,
è bbona tèrre è male cultevate,
se 'ntèrre te verèsse
te sputasse 'mmane
è me facèsse nu tavute
è nnò a pigliareme a ttè pe nnammurate!

Mamma mamme,me more……

 
Mamma,mamme, me more,me more
pe na cose ca ‘nta l’uorte ce sta.
 
Figlia,figlje, lu peparule (*)
a mamma toje te vav’ a pegljà!
 
Ritornello:
Ma quant’è fésse la mammamije
ca nen canòsce la malatije.
 
 
(*) si continua cambiando con:
U cetruliélle – a ‘nzalatèlle – l’asckarulèlle
 
Mamma,mamme, me mor, me more
pe na cose ca ‘nt’a l’uorte ce sta.
 
Figlia figlje lu ciardeniére
la mamma toje te vav’a chiamà!
 
Ma quant è care la mamma mije
ch’è ccanusciute la malatije!

Na,na,na

Ritornello

Na,na,na,
nn'avime come fa,
sti ppòvere figliole
nen se puonne maretà

Oje chè mmal'annate:
sèccete è ffarraciélle,
muglièreme malate
è 'mbiétte nu ghuagliunciélle...

Ritornello

U Segnore mann'i figlje,
u ghuvèrne mètt'i ttasse:
i sòlede addò i pigje
é a fattje chi t'a passe...

Ritornello

Mò se ne véne viérne
è ssènza nu tezzone,
i ccriature scàuze
è ssènza nu cauzone...

Ritornello

Chi tè ttèrr a l'Iscke
ò i ttè a Perrazzéte
éja secure ca sèmmene
ma nn'éja secure ca méte!

Ritornello

Ncòpp'a Muntagne u viénte
è p'a vascianz'a negliare:
liévece affitte è sumènte
è vvaje pare pare!

Ritornello

I bbunifeche sò state
a rrujne ru pajése,
i sòlede sò scemate
è sò aumentat'i spése

Ritornello

A Svizzere è a Germanije,
a France è l'Inghiltèrre
se piglien' i mèglj'anne
com'a durant' a ghueèrre.

Ritornello

Quèst'ej' a sòrt'amare
ra ggènte ru Furtore:
sèmpe luntane ra case
è cca nustalgije 'ntu core...

Ncòpp' a muntagne


Quèlla nennélle ca vire re frònte
sèria sèrija com 'a na palomme
téne lu vise re la Marònne,
se Ddije cole, me l'aggia spusà!

Téne quill'uocchje re nivere sèrpe
è li capille re séta retòrte
è li capille re séta retòrte.
Pe scucchià a nnuje ce vole la mòrte.

Mmiéz' a lu piétte na còcchje re stèlle
cchiù ghianche lore c'a néve ra Majèlle.
Quisse sarrà lu pròprije destine:
ca se nne mmore, me spose che ttè.

Mò ce ne jame sciumara sciumara,
trov'a nnennélle ca lav' a li panne:
èlla li lave è ij ce li spanne,
quanne sò ssutte li jiam'a peglià.

Quanne lu ninne parte pe lu frònte,
u nome ra nénne u pòrte scritte 'mprònte.
Prime lu frònte è pò la trengére:
mannaggi' a ghuèrre è chi a mmisse 'mpére!

Ncòpp' a muntagne re Muntefalecone
è llà c'è sciute na stèlla abbagnate:
quèlle sò li llacreme re li suledate
c'anne lassate li llore nnammurate. 

Ninna nònne

E' nnicche, è nnicche, è nnèlle
è mamme la tèng'a sta figlia bbèlle,
mamme la tèngh'è mamme la vole,
mamme la tèng'a sta bbèlla fegliole.

E' nnicche, nicche è nnèlle,
mamma la tèng'è quant'è bbèlle,
mamma la crèsc'è mamma la cante,
mamme lu tèng'a stu ddijamante.

Nicche, nicche è nnacche,
mamme la tèng'a massare ri bbacche,
è che ciénte pecurare
a sta figlia mije fa la massare.

E' ddije è oje ddije
mamme ce accatte la massarije
è se n'aute la vurrije
mamme la tèng'è 'nce la darrije.

E' nnacche, è nicche, è nnacche,
è mamma lu tèng'u massere ri bbacche
è ce fazze na còppela r'ore
accussì nne ba maje fore.

E' nnicche è nicche è nnacche
mamme la tèng'a massare ri bbacche,
è ce mètt a lu gharzone
è sta figlia mije fa la patrone.

Pèppe è Feluméne

 
Nen t’a pegliate che ccante
nen t’a pigliate che ssuone
pe la vije re San’Antuone
llà m’ara menì a ppeglià.
 
E’ Pèppe è oje Pèppe,
è puortem’addò mamme,
sulamènte quant’a vére
è ppo retòrn’ appriéss a ttè.
 
E’ ccitte, Feluméne,
ca pure te purtarrije,
sta la ghuardije pe la vije
nen se po’ cchiù ccammena.
Che ffecile è bbajunètte
nuje avime ra marcià.
 
E’ lliévet’a vunnèlle
è mmittet’u parapalle,
Felumé,zuomp’a ccavalle:
nuj’avime ra partì;
pe li vòsch’è li mmunagne
nuj’ avime ra marcià.
 
E’ ppigljet’ a vunnèlle
é accipp’ u pagliariélle
Felumé,pe li vòsche
nuj’ avime ra rurmì.
Felumé, pe li mmuntagne
nuj’ avime ra marcià.

Quanne se nzurav'u pòver'ome


Quanne se 'nzurave u pòver'ome,
a cuntantèzze foze na settemane.

'Ncape re òtte juorne jiéva fore
ca vusazzèlla 'ncuolle è ssènza pane.

Pe nnante se 'ncuntrave chi campagnuole:
- Bòn giòrne, zite frische, come jiame?

- E' jiame com'a l'aute 'nzurate:
Ghrasce re fèmmene è ccarastije re pane....

U ggrane ne lu ttènghe pe ji u muline;
i mmane nen m'i 'mroglje re farine.

I sòlede nne li ttènghe pe paghare,
'mpace ce vòglje sta che la furnare.

Rama Chichièrchje

 
Che nu cape re spaghe suttile
Mammete tèsse è ppatrete file.
 
Uéh,Rama Chichièrchje,
Rama Chichièrchje,
è ccome la tiéne la cèrnafarine:
Tutte ra nòtte a tiéne scupèrte
Perciò te chamene Rama Chichièrchje.
 
Rama Chichièrchja qquà
Rama Chichièrchja llà.
Ij te rong’ ò zuchetunzù
È ffa quèlle ca vò fa tu.
 
Faccia tòsta cannarute,
che ssi zuocchele si mmenute,
si mmenute qqua,
me si mmenut’a ‘mbapucchià:
‘mbapuocchje ra qqua,
‘mbapuocchje ra llà,
‘mbapuoccje sòtt a còppela!
 
Ò mòlin’ ò mòlinare,
com’a lu tién a spasse a stu muline?
Se lu ‘mbriést’a mmè
Pe na settemane,
sér’ è mmatine lu vurrija fa jire.
 
Ògni ccose ca fann’a ll’onne:
i ffèmmene chiatte
ch’i nnateche tònne.

Sa chè ffusse…..

E’ nen te mètte a ssa maglje pè ncuolle…
Stringeme se ssiénte ggià fridde
Stame n’ate ppoc’ abbrazzate
Mèntr’ u sole se ne sta ghienne
 
E’ ché ffa ca mammet’allucche
Stu remore…? Nen te mètte paure:
éja sule nu mule ch’i ggènte
c amò stanne menènne ra fore
 
Ritornello
Sa chè ffuss’ a sta semp u pajése
Jirese a ffa i ppassiatèll a staggion
Addréd u Carmene ò pa vije ru Pelone
Ammecciùne ghuagliune è ffigliole!
 
Tiéne chjine re frusce i capille
A cammesèlle s’è tutta spuntate
Se te piace, nne ddì: - Statte sore!
Pe sta vote famme cuntènte.
 
Nen te ne fotte re chè ddicene i ggènte
Tu m’ame. Ij te vòglje vulè
Figliò ,ma quante si bèlle!
Sa chè ffusse a sta sèmpe accussì!
 
Ritornello
 
Sine mé, ca ce stanne chiamènne
N’ate vase è ppò jamecènne
Pe sta vote èsce ij pe ssòtte
E massére fatte truvà.
 
Ritornello
 
 
Musica di Renato Zeppa
Parole di Giunio Zeppa

Serenata stòrte

di Vittorio D'Alessio

Nne ppòzze vasà a ttè ca staje 'ntu liétte
é vvase lu cateniélle re la pòrte.

Ne ppòzze vré a ttè ca staje llà ddréte
è vvase a un'a une questi préte.

Nne ppòzze vrè a tté ca staj' ammuciàte
è ccèrc'a faccia toja mmiéz' a la strade.

Nne ppòzze sta nu juorne sènza tè
è aspètte ca tu scinne qua che mè.

Luntane, sènza tè ij me ne more
luntane nen resiste cchiù de n'ore.

Luntane sènza tè chè ppòzze fa
se tutt'a còccia mije rumane qua....

Suchet' a ssu lemò

Se burl' é se pazzèglje
a tabbachére nen se manèglje.
Burlam'éppazijamme
a tabbacchére nn'a manijame.

Ritornello
Bom.bom,bo
è suchet' a lu lemò.

Abbiamo un dèputate
native re Cerciélle
ca viéne chiamato
Tèòfilo Petriéllo

Ritornello

Addrét' a l'autòmòbbele
ce ann' appis'u pesciature...
Addò se n'anne accòrte,
pe la vije re Santu Marche.

Ritornello

Albine è ghiut' u Còlle
pe èsse dèputate.
Impéce re dèputate
s'è 'bbusckat' i ttaccarate.

Ritornello

Albin'è ghiut'a Rrome
è ghiut' a ttòglj' u melijone,
s'a mmiss' int'u canistre
pe ddà a mmagnà i cammurriste.

Ritornello

E' qquanne véne Bianche
pe nnuj' è n'allegrije:
ce mètt'a l'acqua janche
è ppò ce mètt' a ferruvije.

Ritornello

Te suc' a lu lemone
che la fica 'nzuccarate.
Abbasce Giusèpp' Albine
èvviva Bianche u deputate!

RitornelloTènghe na giòvene....

Tènghe na giòvene re ciént è ccinc'anne
è de pén è ffame m'è ffate patì.
Ij la tènghe fòrt'è ghjlose,
manc 'a funèstr'a fazze affaccià

Nen me ne 'mpòrte ca èll è zellose,
zellos'è bbone me l'àggia spusà.
Ij ce mètte nu sòlde re pèpe
è pur'a zèlle ce facce luà.

Nen me ne 'mpòrte ca èll è zzuppate,
zzuppat'è bbone me l'àggia peglià.
Ij ce mètte li stanghariélle
è come nu grille la fazze zumpà.

Nen me ne 'mpòrte ca èll é ccecate,
cecat'è bbone me l'àggia peglià.
Ij ce mètte a lu muline
a macenà m'affranche re fa.

Nen me ne 'mpòrte ca èll éja brutte,
brutt'è ccom'éje me l'àggia peglià.
Ij ce mètte  nu bèlle pettore
com'a reggine m'a fazze pettà.

Nen me ne 'mpòrte ca èll è zetèlle,
zetèll è bbone me l'àggia peglià.
Ij ce accatte nu fresckariélle
è com'a nu grille a fazze zumpà.

Ma com'è ccare sta mia segnore
ògni mméz'ore a vav'a truvà.
Ma com'è ccare sta mia Rusine,
rumènech'è mmatine m'a vav'a spusàTèrra Mije

'Ncopp' u pizze re na muntagne
ròppe a ttanta è ttanta anne,
ra trè ccase scarrupate
nu pajése  s'è ffurmate
Na Marònne ce sta ca u prutègge
ru male ra mòrte, ru ppèglje,
è ca l'acque ru Pelone,
sul'a fòrme re nu falecone.
Nne tè niénte re recchèzze,
nnetè ore,argiénte ò bronze,
ma a sola puvertà
c'è custrétte a èmigrà
a Meèreche, a Germanije, a France.
Nuje campame re spreranze
ca nu juorne,chisà quanne,
ce truvame tutte quante,
addò,nne vu ssacce rice,
a Muntefalecone, fazzè,
ò, chi sà, 'mParavise.


Parole e musica di
Fabio Coduti

U maccature

Amor' amore è ddamme lu maccature
ca te lu pòrt a lu scium'a lavane.

Tu lavamille che perfètt'amore
ògni strusciate ce raje na vasate.

Pò te me lu spanne 'ncòppe nu rame re sciore,
quann' éj 'assutte me lu vaj' a sterane.

Tu stiramille che pèrfett'amore
ògni strusciate ce raje na vasate.
Tu me lu raje quanne stame sule
pecchè i ggèente nen pènzene a mmale.

..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-..-

Altre strofe sullo stesso motivo

Sére passaje è mmammete te ralléve,
nen te putiétte nu poche ajutane.

Se t'ajutave, mmammete chè ddecève,
recéve chè èrauame nnammurate

U pastore è a mugliére

Chè me ne 'mport'a mmè ca ij sò bèlle,
maritem 'è ppastore è nen me vére.

E' se ne vè agnù sabbet'è ssére,
se mètt 'a mmuss'a mmusse che li tezzune.

Ména, marite mije, viéne te còleche
ca t'agge miss'a li ghianche lenzole.

Chè ne vòglje fa ri gghianche lenzole,
ij pènz'a la mmasciate è nnò a l'amore.

Ma vire quant'è fféss'a lu pastore
ca pènze cchiù a mmasciat'è nnò a l'amore.

E' tu vattènne, piézze r'anemale,
ca i cumpagne tuoje sò li mentune.

Quèst'éja l'arta mija pasturale
ca accussì m'è ddit'a patrone:

se ròrme 'ntèrre com'a na nemale,
muglièrem'a la ffrisch'è ij a lu sole.


Zappe è zzappe

di Vittorio D'Alessio

Zappe zzappe
fin'a qquanne nen te stracche!

Zappe 'mpunne
è suttiérre i ghuaj ru munne!
Zappe fòrte
è nen penzà a mòrte!

Zappe zzappe
fin'a qquanne nen te stracche!

Zappe 'ndiste
ca pò ghenghijm'i ciste
re fave, re ghrane,
re cicere é ffasule,
re méle, re pére
è re tanta chile r'uve...

Zappe zzappe
fin'a qquanne nen te stracche!

Zapp 'ògni mmatine
pe ddà mmagnà i ssegnurine....
Zappe ògni ghiurnàte
pe sfamà a li suledate...
Zapp'a partetèlle
pe ff'à cciuttà i mmunachèlle...

Zappe zzappe
fin'a qquanne nen te stracche!

Zappe rajnt'auste
pe cauzà i priéute nuostre
Zappe ògni mumènte
pe paghà i riébbete i ggènte...
Zappe n'ata vote
pe ffa a figljete a dote...

Zappe zzappe
fin'a qquanne nen te stracche!

Zappe ògni mmenute
fin'a quann'arriv u taùte...
Zappe sènza rise
ca pò zappe 'mParavise....Ze Neco!

 
Ritornello
 
Ze Neco!
E’ ttiéne è ttiéne a quagljele ‘ nt’u cappiélle,
è ttiéne è ttiéne a quagliele ‘ nt’ u cappiélle
è nen a siénte come fa:
-Quacquarà, quacquarà ,quacquarà.
E’ nun a siénte come fa:
Quacquarà, quacquarà ,quacquarà.
 
Uh chè ghuaje,uh chè ghuaj’ agge angappate
me fa mmal’a còsse, nen pòzze cammenà….
È sti ffigliole lavannare
m’anne ‘nguajate pur’a mmè!
 
-          Ze Neco!
(Ritornello)
 
È mme crescéve è me crescéve nu pappaghalle
Ca parlave, ca parlave è nen capéve
è mme recéve: - A sti ccanzune
ti ssi ‘mparat’ appriéss’a mmè.
 
-          Ze Neco!
(Ritornello)
 
Ij nu juorne,ij nu juorne me ne jétte
fra le vòsche,fra li vòsche è li mmuntagne
è llà ‘ncuntraje a na pacchiane
è c’a zampògne l’accumpagniaje.
 
-          Ze Neco!
(Ritornello)